Zarządzanie nieruchomościami

Szanowni Państwo,

Nasza oferta zawiera zarówno zarządzanie w trybie art. 18 Ustawy o własności lokali (1994/85/388), czyli pełnienie funkcji Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej (zarząd powierzony), jak i zlecenie administrowania nieruchomością, czyli wspieranie wcześniej wybranego Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej we wszystkich zakresach prowadzonej działalności (administracyjno-prawnym, technicznym, księgowym, eksploatacyjnym).

Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku, prowadzimy naszą działalność rzetelnie i profesjonalnie, respektując prawa właścicieli do kształtowania swojego miejsca zamieszkania.

Poniżej przedstawiamy Państwu zakres prowadzonych przez nas działań administracyjnych. Zapewniamy, że w porozumieniu z Państwem możemy je elastycznie kształtować, przygotowując najatrakcyjniejszą ofertę, dokładnie dopasowaną do Państwa potrzeb (oferta indywidualna). Poniższy wykaz uzupełniliśmy również o zakres naszych obowiązków realizowanych w trakcie organizowania Wspólnoty Mieszkaniowej, jak i przejmowania nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej od dotychczasowego zarządcy lub administratora.

Organizowanie Wspólnoty Mieszkaniowej

1. Przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami ogólnymi:

a. uzyskanie numerów NIP i REGON,
b. założenie rachunku bankowego.

2. Ukształtowanie wewnętrznej struktury Wspólnoty Mieszkaniowej:

a. przygotowanie wewnętrznych regulaminów i procedur.

  Przejmowanie obowiązków

  1. Rozliczenie z dotychczasowym administratorem:

  a. przygotowanie protokołu przejęcia dokumentacji,
  b. przygotowanie protokołu przejęcia nieruchomości,
  c. analiza zgromadzonej dokumentacji,
  d. uporządkowanie dokumentacji (harmonogram odtworzenia).

  2. Przeprowadzenie audytu:

  a. przeprowadzenie audytu faktycznego,
  b.przeprowadzenie audytu prawnego.

  3. Przygotowanie raportu dla Zarządu wspólnoty:

  a. opracowanie w formie papierowej i elektronicznej,
  b. opracowanie w formie fotograficznej i filmowej.

  Zarządzanie (Administrowanie) nieruchomością

  1.Obsługa administracyjno-prawna:

  a. prowadzenie spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej,
  b. przygotowywanie Zebrań Właścicieli (pełna dokumentacja, wszystkie tryby głosowań),
  c. archiwizacja i zabezpieczenie dokumentacji wspólnoty (technicznej, prawnej i finansowej),
  d. przygotowywanie wszelkiego rodzaju uchwał, regulaminów i statutów, w szczególności dotyczących: planu gospodarczego, kosztów zarządzania, Funduszu Remontowego, ewidencji pozaksięgowej kosztów, zaliczek na koszty mediów, regulaminów rozliczania kosztów mediów,
  e. zorganizowanie pełnej informacji o nieruchomości dla właścicieli lokali,
  f. wsparcie Zarządu w zakresie analizy prawnej przepisów z zakresu zarządzania nieruchomościami,
  g. uczestniczenie, z ramienia Zarządu, w procesach kontroli prowadzonych przez uprawnione podmioty zewnętrzne,
  h. organizacja zastępstw procesowych,
  i. naliczanie odsetek, skuteczne prowadzenie postępowań windykacyjnych (postępowania egzekucyjne)
  j. prowadzenie wszelkich spraw związanych z ubezpieczeniem nieruchomości i Zarządu wspólnoty.

  2. Obsługa związana z eksploatacją nieruchomości:

  a. odpowiedzialność za obsługę nieruchomości wspólnej (wyszukanie specjalistów, negocjacja warunków współpracy),
  b. bieżący nadzór nad wykonywaniem prac przez usługodawców (dostawy, roboty i inne usługi),
  c. zorganizowanie i nadzór nad dostawami wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozem śmieci i odprowadzeniem ścieków,
  d. bieżący nadzór nad utrzymywaniem porządku i czystości,
  e. wykonywanie corocznego rozliczenia właścicieli lokali w zakresie kosztów energii elektrycznej, zimnej i ciepłej wody, wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków oraz centralnego ogrzewania.

  3. Obsługa techniczna nieruchomości:

  a. odpowiedzialność za prowadzenie aktualnej dokumentacji technicznej obiektu oraz jej archiwizacja (przeglądy techniczne, książka obiektu budowlanego),
  b. prowadzenie stałej konserwacji urządzeń technicznych (zapewnienie ciągłej sprawności tych urządzeń),
  c. przygotowanie i prowadzenie całodobowego dyżuru usuwania awarii technicznych w obiekcie,
  d. proponowanie Zarządowi rodzajów i zakresów remontów przeprowadzanych w budynku, zapewnienie fachowego nadzoru inspektorskiego.

  4. Obsługa finansowa nieruchomości:

  a. prowadzenie ewidencji pozaksięgowej wspólnoty (przygotowanie uchwały),
  b. spełnianie wymogów finansowych (rozliczanie VAT, PIT i CIT),
  c. przygotowywanie obowiązkowych sprawozdań oraz kalkulacji kosztów zarządzania,
  d. przygotowywanie dodatkowych informacji finansowych dla Zarządu wspólnoty,
  e. przygotowywanie informacji o rozliczeniach dla właścicieli.